Secretaries of Sarva Seva Sangh

06-11-50 GopbandhuChoudhari
21-06-51 Shankarrao Deo
21-04-54 Anna Sahastrabhuddhe
23-06-56 Purnachandra Jain
23-11-62 Radhakrishna
23-04-69 Thakurdas Bang
17-06-78 Laxandeo Prasad Singh
17-07-79 Vasant Bombatkar
29-08-81 Amarnath Bhai
18-01-85 RamchandraRahi
13-12-87 Chunibhai Vaidya
01-01-90 Amarnath Bhai
13-01-93 HemdevSharma
19-11-95 Avinash Chandra
01-12-01 Dr.Sachidanand
08-12-08 Mahadev Vidrohi(General Secretary)
19-02-11 T.R.N.Prabhu
03-05-14 Shaikh Hussain (General Secretary)